หมายเหตุ สำหรับการออกหนังสือค้ำประกันแบบกระดาษเท่านั้น โดยผู้ขอต้องได้รับอนุมัติวงเงินค้ำประกันจากธนาคารไว้แล้ว ก่อนที่จะขอออกหนังสือค้ำประกัน