หมายเหตุ : ผู้ขอต้องได้รับอนุมัติวงเงินกู้ระยะสั้นซึ่งมีตั๋วสัญญาใช้เงินเป็นเอกสารประกอบ จากธนาคาร ก่อนที่จะดำเนินการขอใช้บริการ